top of page

Aanvaardbaar gebruik beleid

 

Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik beschrijft de voorwaarden tussen u en ons waaronder u toegang kunt krijgen tot onze websites www.brahmakumaris.be, en www.brahmakumarisvzw.be (= www.rajayogameditatie.be = www.rajayoga.be = www.rajayogameditatie.org) (“onze site”). Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik is van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van onze site.

 

Uw gebruik van onze site houdt in dat u akkoord gaat met alle beleid in dit beleid voor aanvaardbaar gebruik, dat een aanvulling vormt op onze gebruiksvoorwaarden van de website.

 

www.brahmakumaris.be, en www.brahmakumarisvzw.be (= www.rajayogameditatie.be = www.rajayoga.be = www.rajayogameditatie.org) zijn websites beheerd door Brahma Kumaris vzw, met zeteladres: Lange Violettestraat 203, 9000 Gent (“We”) en ondernemsingsnummer: 0419.308.828.

 

 

Verboden gebruik

 

U mag onze site alleen gebruiken voor legale doeleinden. U mag onze site niet gebruiken:

 

 • Op een manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wetgeving of regelgeving.

 • Op enige manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft.

 • Om bewust gegevens over te dragen, verzendt of uploadt u materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke-loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of vergelijkbare computercodes bevat die ontworpen zijn om de werking van welke computersoftware en hardware dan ook te beïnvloeden .

 

U gaat er ook mee akkoord:

 

 • Geen enkel onderdeel van onze site te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren of opnieuw te verkopen en die in strijd zijn met de bepalingen die in onze gebruiksvoorwaarden van de website staan.

 • Om niet zonder toestemming toegang te krijgen, te verstoren, te beschadigen of te verstoren: 

 • elk deel van onze site;

 • alle apparatuur of netwerken waarop onze site is opgeslagen;

 • software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze site; of

 • alle apparatuur of netwerk of software in eigendom van of gebruikt door een derde partij.

 

 

Interactieve diensten

 

We kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten aanbieden op onze site, inclusief, maar niet beperkt tot de mogelijkheid om opmerkingen en ander materiaal te plaatsen in reactie op artikelen op onze site (interactieve services).

 

We zullen ons best doen om mogelijke risico’s voor gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) van derden te beoordelen wanneer zij een interactieve service op onze site gebruiken, en we zullen in beide gevallen beslissen of het passend is om de moderatie van de relevante service (inclusief wat voor soort moderatie te gebruiken) in het licht van die risico’s. We zijn echter niet verplicht toezicht te houden op alle interactieve diensten die we op onze site aanbieden, deze te bewaken of te modereren en we sluiten onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor enig verlies of enige schade als gevolg van het gebruik van een interactieve service door een gebruiker in strijd met onze inhoudsnormen. , of de service nu gematigd is of niet.

 

Het gebruik van een van onze interactieve diensten door een minderjarige is onderworpen aan de toestemming van hun ouder of voogd. Wij adviseren ouders die hun kinderen toestaan ​​om een ​​interactieve dienst te gebruiken dat het belangrijk is dat zij met hun kinderen over hun veiligheid online communiceren, omdat moderatie niet onfeilbaar is. Minderjarigen die een interactieve dienst gebruiken, moeten bewust worden gemaakt van de mogelijke risico’s voor hen.

 

Waar we een interactieve dienst modereren, zullen we je normaal gezien een manier bieden om contact op te nemen met de moderator, mocht er zich een probleem of een probleem voordoen.

 

 

Contentstandaarden

     

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt ​​aan onze site (bijdragen) en op alle interactieve services die daarmee zijn verbonden.

 

U moet zich houden aan de geest en de letter van de volgende normen. De normen zijn van toepassing op elk deel van elke bijdrage en op het geheel.

 

Bijdragen moeten:

 

 • Accuraat zijn (waar ze feiten vermelden).

 • Oprecht zijn (waar zij meningen uitspreken).

 • Moeten zich houden aan de toepasselijke wetgeving in België en in elk land vanwaar ze worden gepost.

 

Bijdragen mogen niet:

 

 • Materiaal bevatten dat lasterlijk is voor een persoon. Materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend is.

 • Seksueel expliciet materiaal promoten.

 • Geweld promoten.

 • Discriminatie bevorderen op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.

 • Een auteursrecht, gegevensbankrecht of handelsmerk van een andere persoon schenden.

 • Waarschijnlijk om iemand te misleiden.

 • Worden gemaakt die in strijd zijn met enige wettelijke verplichting die verschuldigd is aan een derde partij, zoals een contractuele plicht of een plicht van vertrouwen.
   

 • Illegale activiteiten promoten.
   

 • Anderen bedrijgen, anderen mishandelen of inbreuk plegen op de privacy van een ander, of zorgen voor ergernis, ongemak of nodeloze angst.

 • Om iemand anders lastig te vallen, te verontrusten, in verlegenheid te brengen, te alarmeren of te ergeren.

 • Om u voor te doen als een ander persoon of om uw identiteit of verwantschap met een persoon verkeerd voor te stellen.

 • De indruk geven dat ze van ons afkomstig zijn, als dit niet het geval is. Pleiten, promoten of helpen bij onwettige handelingen zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) inbreuk op het auteursrecht of computermisbruik.

 

 

Opschorting en beëindiging

 

We zullen naar eigen goeddunken bepalen of er sprake is van een schending van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik door uw gebruik van onze site. Wanneer een schending van dit beleid is opgetreden, kunnen we dergelijke maatregelen nemen die wij gepast achten.

 

Wij behouden ons het recht voor om materiaal gepost op elk moment en voor om het even welke reden zonder onze voorafgaande kennisgeving geheel naar eigen goeddunken te bekijken, te weigeren, te plaatsen of te verwijderen, hoewel we niet verplicht zijn dit te doen. Als we ervoor kiezen om het geposte materiaal te controleren, kan er vertraging optreden bij het plaatsen van dergelijke inhoud om te kunnen beoordelen. Als we vragen hebben over enig materiaal dat u hebt geplaatst, hebben we het recht, maar niet de plicht, om contact met u op te nemen voor verdere informatie, bijvoorbeeld om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of anderszins de rechten hebt om dergelijk materiaal te plaatsen.

 

Het niet naleven van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt een wezenlijke schending van de gebruiksvoorwaarden waarop u onze site mag gebruiken en kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende acties ondernemen:

 

Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken.

Uitreiking van een waarschuwing aan jou.

Juridische procedures tegen u opstarten voor vergoeding van alle kosten op basis van schadevergoeding (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) die het gevolg zijn van de inbreuk.

Verdere juridische stappen tegen u.

Openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties als we redelijkerwijs vinden dat dit noodzakelijk is.

 

We sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die zijn ondernomen naar aanleiding van schendingen van dit beleid voor acceptabel gebruik. De reacties die in dit beleid worden beschreven, zijn niet beperkt en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs kunnen overwegen geschikt.

 

 

Wijzigingen in het beleid voor acceptabel gebruik

We kunnen dit beleid ten aanzien van acceptabel gebruik op elk gewenst moment herzien door deze pagina te wijzigen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd raadpleegt om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen, omdat deze wettelijk bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in dit beleid voor acceptabel gebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site worden gepubliceerd.

 

bottom of page